Pedagogisch project

Onderwijs Stad Brussel

De inrichtende macht van het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls is de Stad Brussel. De Stad Brussel is een autonome inrichtende macht die kleuter-, lager en secundair onderwijs organiseert. Het pedagogisch project van onze school is dan ook dezelfde als dat van de andere Nederlandstalige scholen van Stad Brussel.

Het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en staat open voor alle leden van de samenleving zonder onderscheid van ras, huidskleur, geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging.

Het is gefundeerd op een neutrale, pluralistische en democratische grondslag.

Het onderwijs wordt verstrekt in een geest van volkomen verdraagzaamheid, wars van elk fanatisme, dat afbreuk doet aan de menselijke waardigheid en met eerbied voor de persoonlijkheid van elke leerling.

De verwerving van kennis gebeurt zonder vooroordelen. Belangrijk is de ontwikkeling van het wetenschappelijk denken, om de leerlingen de vrijheid te laten zich een eigen opinie te vormen. Het karakter van de scholen is niet-confessioneel.

Elke selectie van kinderen op sociale en economische basis wordt geweigerd. Alle kinderen worden met dezelfde toewijding behandeld, welke ook hun sociale en culturele oorsprong weze.

Het onderwijs biedt maximale kansen voor iedereen: gelijke ontwikkelingskansen voor gelijkbegaafden, achterstanden of handicaps worden in de mate van het mogelijke weggewerkt door aangepaste hulpverlening, ook op de behoefte(n) van meerbegaafde jongeren wordt ingespeeld.

Samen met andere instanties vervult de school een maatschappelijke rol: de jongere leert belang stellen in de maatschappij, bewust van zijn rechten en verantwoordelijkheid. Hij zal een kritische doch positieve houding aannemen, zodat hij geleidelijk ingeschakeld wordt in de maatschappij en zich conformeert aan bepaalde gangbare waarden, normen en idealen. Daarnaast zal de jongere een eigen, persoonlijke en coherente levens- en maatschappijvisie opbouwen.

De integratie van alle geledingen van de maatschappij die bij het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs betrokken zijn, wordt nagestreefd: inspectieleden, directies, onderwijzend en administratief personeel, ouders en leerlingen, de lokale gemeenschap, allen zijn actieve en onontbeerlijke schakels, dynamische krachten in het onderwijsgebeuren. Een vlotte samenwerking en samenspraak onder al deze betrokkenen komt de harmonische ontwikkeling en de slaagkansen van de leerlingen ten goede.

Schoolmanagement is geen zaak van de schoolleiding alleen, maar van de hele schoolgemeenschap, waarbij alle participanten hun aandeel moeten leveren bij de verschillende aspecten die een toekomstgerichte school bepalen en haar kwaliteit en aantrekkingskracht kenmerken.

Pedagogische principes

Opvoeding en onderwijs zullen beantwoorden aan de eisen van de tijd en derhalve regelmatig worden aangepast, bijgestuurd en vernieuwd.

 • audio-visuele middelen en moderne technologieën worden aangewend ten dienste van het onderwijs
 • het onderwijzend personeel wordt permanent bijgeschoold en nagevormd

De leerlingen worden opgevoed tot wereldburgerschap.

 • in het kleuter- en lager onderwijs werd de onderwijsvoorrang ingevoerd
 • de leerlingen leren inzicht verwerven in de hen omringende wereld door het objectief en kritisch belichten van historische, culturele, sociale, economische en technische achtergronden
 • Een vlotte integratie van de leerling in de moderne samenleving wordt beoogd. Vreemde talen leren lezen, begrijpen, spreken en schrijven zijn daartoe de aangepaste hulpmiddelen.
 • de toekomstige wereldburger zal samenwerken met anderen, dienstvaardigheid en verantwoordelijkheidszin leren opbrengen, leren objectief en breeddenkend zijn, eerbied leren opbrengen voor het werk en de ideeën van anderen en de eigen mening leren herzien

Bij elk kind is een uitgebreide waaier van gaven potentieel aanwezig. Reeds vanaf het kleuteronderwijs moet het de kans krijgen deze te ontdekken en ze vervolgens te ontwikkelen, zowel op intellectueel als op fysiek, esthetisch, sociaal, moreel en affectief vlak. Vanzelfsprekend moet het lager onderwijs de voortzetting van deze opdracht waarborgen. Daarom moet onderwijs flexibel zijn. De optimale ontplooiing van de jonge leerlingen is echter enkel mogelijk wanneer:

 • uitgegaan wordt van de aangeboren leergierigheid/nieuwsgierigheid van het kind, van zijn ervaring, zijn belangstelling
 • rekening gehouden wordt met zijn zwakheden, zijn fouten en tekortkomingen, zijn bevattingsvermogen
 • het geholpen wordt door een team van leerkrachten om zijn moeilijkheden te boven te komen, antwoorden te vinden op zijn vragen
 • het onderwijs gestoeld is op individualisatie, differentiatie, remediëring, het gezamenlijk verwezenlijken van projecten, samenwerking met medeleerlingen - elk naar zijn eigen vermogen
 • zijn sociaal bewustzijn gestimuleerd wordt: het kind leert zich te beheersen, belang te stellen in de maatschappij, waarin het eens zijn plaats zal innemen nadat het de nodige kennis en vaardigheden heeft verworven

Functionele kennis, vaardigheden en het beheersen van onderzoeksmethoden en technieken om de verworven kennis adequaat aan te wenden, staan voorop in het algemeen vormend onderwijs. De leerlingen wordt ondermeer geleerd:

 • begrippen correct te formuleren
 • zin te hebben voor nauwkeurigheid en orde
 • de samenhang tussen verschillende leergebieden te ontdekken door vakoverschrijdend en geïntegreerd onderwijs
 • problemen te leren analyseren en inzicht erin te verwerven
 • zelfwerkzaamheid en doorzettingsvermogen te ontwikkelen
 • het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden

Het technisch en beroepsonderwijs zijn in de eerste plaats kwalificatiegericht.

 • door een aangehouden kwaliteitsverbetering van de techniciteit van de opleidingen wordt een efficiënte en snelle integratie van de afgestudeerden in het bedrijfsleven betracht
 • De voornaamste vaardigheden die deze leerlingen moeten verwerven zijn: probleemoplossend denken, bekwaamheid, efficiëntie. Hun creativiteit moet gestimuleerd worden, om hen in staat te stellen nieuwe oplossingen te bedenken. Bereidheid tot permanente bijscholing is onontbeerlijk.

In alle onderwijsvormen is het essentieel de leerlingen attitudes bij te brengen die hen moeten toelaten deel te hebben aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Attitudevorming en attitudeverandering zullen ondermeer worden bewerkstelligd door:

 • de leerlingen te leren een eigen visie te ontwikkelen en hun persoonlijk standpunt te durven verdedigen en staven
 • de leerlingen te leren openstaan voor informatie, deze te interpreteren en kritisch te benaderen
 • De affectiviteit en de ontvankelijkheid van de leerlingen op te wekken. Bij de leerlingen zullen vaardigheden gestimuleerd worden zoals mobiliteit, flexibiliteit, aanpassingsvermogen, ondernemingszin, verantwoordelijkheidsgevoel, communicatievermogen en het kritisch kunnen omspringen met nieuwe technologieën.

Alle leerlingen zullen aangezet worden tot sociaal engagement en culturele belangstelling.

 • zij zullen leren inzien, dat het huidige wereldbeeld niet volmaakt is en vatbaar voor evolutie
 • hun leergierigheid zal worden aangescherpt door ze de weg te openen naar nieuwe belangstellingsgebieden en permanente vorming in de meest uiteenlopende disciplines

Het hoofdstedelijk Nederlandstalig onderwijs is een geëngageerd onderwijs. Centraal staat de mens en zijn geluk. Het wil bijdragen tot de vorming van zelfstandige individuen, die meester zijn over hun lot en vrij kiezen binnen de grenzen van sociale en biologische beperkingen.

Reglement

1. Afspraken

AANKOMST OP SCHOOL

 • De school is open vanaf 7.30 uur en de lessen beginnen om 8.15 uur.
 • Eens op school, blijf je op school.
 • In de refter kan je in alle stilte nog wat lessen voorbereiden.

AANVANG VAN DE LESSEN

 •  Bij het belsignaal begeef je je naar de aangeduide plaats op de speelplaats en wacht je er, ordelijk en gegroepeerd (2 rijen), in stilte op de leerkracht.
 • Als je te laat komt, ga je eerst naar het leerlingensecretariaat vooraleer je toegelaten wordt in het leslokaal.

AFWEZIGE LEERKRACHTEN

 • Bij afwezigheid van een leerkracht ga je naar de eetzaal of het aangeduide lokaal.
 • In het studielokaal heerst een serene sfeer, m.a.w. niet storen !
 • Om praktische redenen laten we soms leerlingen vroeger de school verlaten dan aangeduid in het lesrooster. Ouders geven hiervoor wel toestemming. Deze mededeling vindt u minimum 1 dag bij voorbaat in de klasagenda. De leerling mag de school pas verlaten indien de betreffende nota door het ouderlijk gezag ondertekend werd.

TIJDENS DE LES- EN SPRINGUREN

 • Tijdens de les- en springuren willen we geen leerlingen aantreffen in de gangen of in de toiletten !
 • Toegang tot de kastjes is voor leerlingen van de tweede en derde graad enkel toegelaten vóór 8.10 uur en tijdens de ochtenden en middagpauze.

OCHTENDPAUZE

 • Van 10.45 uur tot 11 uur.
 • De leerkracht begeleidt je tot op de speelplaats: het is niet toegelaten, om welke reden ook, de school te verlaten.
 • Drankautomaten zijn op school aanwezig. Enkel tijdens de voorziene pauzes kunnen leerlingen hier een drankje kopen.

MIDDAGPAUZE

 • Als leerling van de 1ste en 2de graad blijf je in principe op school eten tenzij je in de onmiddellijke nabijheid van de school woont én je toelating van je ouders krijgt om thuis te gaan eten (pasje aanvragen op het secretariaat vóór 15 september). Nadien kan je geen toelating meer aanvragen en blijf je dus ’s middags op school !
 • Je kan op school belegde broodjes verkrijgen (± 2,50 euro). Je bestelt ze vóór 8.10 uur bij de huisbewaarder (in het lokaal van het onderhoudspersoneel).
 • Leerlingen die boterhammen meebrengen, gebruiken hiervoor verplicht een brooddoos. Zo beperken we samen de afvalberg.
 • Als leerling van de derde graad mag je, tijdens de middagpauze, de school verlaten mits toelating van het ouderlijk gezag. Je mag je evenwel niet ophouden in de buurt van de school of een belasting zijn voor de buurtbewoners. In- en uitlopen van de school kunnen we evenmin toelaten.

AVONDSTUDIE

 • Na de lessen ga je rechtstreeks naar huis of kom je naar de avondstudie. In geen geval blijf je in de buurt van de school rondhangen.
 • De avondstudie wordt via onderstaande strook aangevraagd. We vragen de ouders hun zoon of dochter vóór 17.00 uur in de school af te halen. Leerlingen uit de eerste graad krijgen huistaakbegeleiding tot 16u.

2. Afwezigheden

 • De ouders sturen hun kind elke schooldag en op tijd naar school, dit verhoogt de kansen op schoolse successen.
 • Het toekennen van de schooltoelage kan door ongewettigde afwezigheden in het gedrang komen.
 • Bij afwezigheid verwittigt men vóór 8.30 uur de school (Mevr. H. Delie: 02 266 11 02). Een leerling wordt opnieuw tot de lessen toegelaten nadat een schriftelijke wettiging van de afwezigheid op het leerlingensecretariaat werd bezorgd.
 • Een medisch attest is vereist voor elke afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen, elke afwezigheid de dag voor en tijdens de examens en elke afwezigheid nadat een leerling reeds vier maal afwezig was zonder dat een medisch attest vereist was.
 • Ook elke afwezigheid de week voor of na een vakantieperiode moet gedekt zijn door een medisch attest, zelfs bij één dag.
 • Niet gerechtvaardigde afwezigheden, evenals het verzuimen van om het even welke les, zullen aanleiding geven tot sanctiemaatregelen (o.a. een nul op tien voor elke verzuimde les). In het geval een kind problematisch (ongewettigd) afwezig is, zal de school contact opnemen met de ouders. Na 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid opent het CLB een dossier. In een volgende stap worden de afwezigheden gemeld aan het departement onderwijs.
 • Om vrijgesteld te worden van de lessen lichamelijke opvoeding is een medisch attest vereist. Toch dienen de leerlingen in dit geval aanwezig te zijn gedurende de ganse duur van de les. Hetzelfde geldt voor de sportdag.
 • Wanneer, om welke reden ook, de lessen later dan het normale lesuur aanvangen of vroeger eindigen, wordt dat via een mededeling in de schoolagenda aan de ouders bekendgemaakt. De ouders tekenen deze mededeling. Gebeurt dat niet, dan zal de leerling de school niet mogen verlaten vóór het uur voorzien in het normale lessenrooster.

AANDACHT

 • Het verlaten van de school zonder dat hiervoor toelating wordt gegeven, heeft tot gevolg dat de leerling niet verzekerd is op weg naar huis!
 • Leerlingen, voor wie de ouders een aanvraag voor avondstudie hebben gedaan, blijven op school tot het daarin vermelde uur. Leerlingen die de avondstudie niet rustig betreden, worden niet langer toegelaten tot de avondstudie.

ALGEMENE AFSPRAKEN

Bij elke afwezigheid wordt de school verwittigd vóór 8.30u. (mevrouw H. Delie: 02 266 11 02):

 • bij een voorziene afwezigheid: vooraf op het leerlingensecretariaat met de nodige bewijsstukken.
 • bij een onvoorziene afwezigheid: telefonisch door de ouders of een familielid.
 • na een periode van afwezigheid moet de leerling zich de eerstvolgende schooldag persoonlijk aanmelden op het leerlingensecretariaat tussen 8 uur en 8.15 uur met de nodige documenten.
REDEN REGEL WAT TE DOEN BINNENBRENGEN OP SECR. OPMERKING
Medische reden Niet meer dan 3 opeenvolgende dagen Telefoneren 02 266 11 02 Afwezigheidsbewijs Max. 4 keer, vanaf 5e keer steeds doktersattest
Meer dan 3 opeenvolgende dagen Telefoneren 02 266 11 02 Doktersattest Zeker bij afwezigheid tijdens examens, steeds doktersattest
Sterfgeval - Begrafenis Vooraf leerlingensecretariaat Overlijdensbericht
Familieraad Vooraf leerlingensecretariaat Bewijs van samenroeping
Huwelijk van naast familielid Vooraf leerlingensecretariaat Huwelijksaankondiging
Oproeping of dagvaarding voor rechtbank Vooraf leerlingensecretariaat Bewijs van oproeping of dagvaarding
Oproeping of dagvaarding voor rechtbank Vooraf leerlingensecretariaat Bewijs van oproeping of dagvaarding
Deelname aan cultuur- of sportmanifestatie Vooraf leerlingensecretariaat Bewijs van organisatie Max. 5 dagen per schooljaar of 10 halve dagen
Deelname aan cultuur- of sportmanifestatie Vooraf leerlingensecretariaat Geschreven en ondertekende verantwoording door de ouders Max. 5 dagen per schooljaar of 10 halve dagen
Te laat Bij aankomst in de school onmiddellijk melden op het leerlingensecretariaat Bij herhaling: tuchtmaatregel!
Elke afwezigheid in de week voor of na een vakantieperiode Steeds medisch attest Telefoneren 02 266 11 02 Doktersattest
OPMERKING: Enkel regelmatige leerlingen kunnen op het einde van het schooljaar een officieel studiebewijs halen. Elke onwettige afwezigheid brengt de "regelmatigheid" van de leerling in het gedrang.

3. Schoolgeld & Boekenfonds

 • Hoewel ons onderwijs kosteloos is, zijn we evenwel genoodzaakt enkele kosten aan te rekenen :
  schoolagenda, ontlenen en aankoop van (werk)boeken, fotokopieën, turnzak, T-shirt (lessen L.O.) ...
  Het schoolgeld bedraagt 250 euro per jaar. Hiervan wordt 100 euro vóór 15 september betaald. Een tweede betaling van 150 euro volgt vóór 15 januari. Deze bedragen (of de volledige som) mag u storten op het rekeningnummer BE 95 0012 2783 1858 van de school. Op het einde van ieder schooljaar krijgt u een gedetailleerde afrekening. Het eventuele saldo wordt u in juni overgemaakt.
 • Mogen we vragen de ontleende boeken met zorg te behandelen:
  • elk handboek kaften en voorzien van een etiket met vermelding van je naam, klas en titel van het boek;
  • geen aantekeningen in je boeken maken.
 • Opzettelijk beschadigde of niet teruggegeven boeken moeten op het einde van het schooljaar vergoed worden.

4. De Schoolagenda

In je schoolagenda noteer je :

 • persoonlijke gegevens, klas, studierichting en naam van de klastitularis • het lessen- en examenrooster
 • telaatkomingen (met reden)
 • eventuele inhaallessen
 • ontleende leerboeken
 • schriftelijke en mondelinge toetsen (met behaald resultaat)
 • elke dag de vakken van die dag met de behandelde onderwerpen
 • taken en opdrachten op de dag waarop ze klaar moeten zijn

Je hebt je schoolagenda dus altijd bij je!

Bovendien is in je schoolagenda, voor elke week, een studieplan voorzien. Dit is een praktisch weekoverzicht waarop je de plan- ning van de eigenlijke studietijd aanbrengt. Je vult op het overzicht de taken en overhoringen in. Op die manier leer je plannen volgens de beschikbare tijd en de omvang van de opdracht.
Voornamelijk de klastitularis zal je daarbij helpen. Bij hem of haar kan je steeds terecht met vragen en problemen.

5. Schoolverzekering

Je bent gratis verzekerd tegen lichamelijke ongevallen op school en op de kortste weg van en naar de school; hetzelfde geldt voor uitstappen in schoolverband. In al deze gevallen moet je onmiddellijk de toezichthouder (indien het ongeval zich in de school voordoet) of het secretariaat (indien het op de weg van en naar school gebeurt) verwittigen.

6. Studietoelagen

Voor vele ouders betekent een studietoelage een aanzienlijke financiële hulp. Het secretariaat van de school staat ter beschik- king van de ouders die nadere uitleg wensen over de toekenningsvoorwaarden van deze studietoelagen. Ouders die een stu- diebeurs wensen aan te vragen, laten hun zoon of dochter een aanvraagformulier afhalen op het secretariaat van de school.
U kan ook terecht op de website www.studietoelagen.be.

7. Vakantieregeling schooljaar 2015-2016

De vakantieregeling kan u terugvinden onder Kalender op deze website.

8. Gedragsregels

 • Op school spreek je steeds Algemeen Nederlands, zowel tegen leerkrachten als tegen vrienden, en dit zowel in de klas als op de speelplaats.
  Anderstaligen zijn welkom. We verwachten wel dat één van de ouders Nederlands spreekt of dat de ouders zich, bij contacten met de school, laten vergezellen door een Nederlandstalige.
  Ouders moedigen hun kinderen aan om Nederlands te leren.
  Het spreekt voor zich dat je het Nederlands zeer goed moet beheersen. Zo niet maak je geen enkele kans op slagen. 
 • Een leerling van Karel Buls heeft respect voor zichzelf en voor anderen. Overdreven flirtgedrag wordt niet geduld.
 • Het gebruik van drugs, alcohol en tabak is ten strengste verboden op school en in de nabijheid van de school. Wie betrapt wordt krijgt een sanctie (zie blz. 7). Samen met het CLB wordt een individueel begeleidingsplan gestart.
 • Zonder toezicht of toelating van een personeelslid mag je niet in een klaslokaal worden aangetroffen tijdens de speeltijd, de middagpauze, vóór en na de lessen.
 • Afval hoort thuis in de vuilnisbakken! Je houdt speelplaats, gang en klaslokaal proper. Wie afval strooit, mag afval oogsten!
 • Na het middageten wordt de refter door een aantal leerlingen via een beurtrolsysteem opgeruimd. Dit kadert in onze visie m.b.t. de vakoverschrijdende eindtermen.
 • Wij dulden geen enkele vorm van fysiek of verbaal geweld op school. Integendeel, wij hechten zeer veel belang aan het respect t.o.v. de directie, de leerkrachten, het ondersteunend personeel en je medeleerlingen (toegebrachte schade moet je vergoeden). Pestgedrag wordt op onze school niet getolereerd. Ik wil dan ook meewerken aan een school waar iedereen aanvaard wordt.
 • Het gebruik van een GSM, I-pod, MP3-speler, ... is enkel toegelaten tijdens de middagpauze op de speelplaats. De toestellen worden uitgeschakeld en weggestopt bij het eerste belsignaal. (de school is niet verantwoordelijk voor het verlies van voor- werpen). Alle voorwerpen die niets met de lessen te maken hebben, worden thuis gelaten! Eens je de schoolpoort binnenstapt, doe je je GSM uit en stop je hem weg. Leerlingen die betrapt worden, krijgen een sanctie. De school heeft het recht om het voorwerp af te nemen tot het einde van het schooljaar. De ouders die hun kinderen dringend willen bereiken, nemen contact op met het secretariaat.
 • In de school draag je gepaste kleding
 • Specifieke kledij voor de lessen L.O. is vereist; sportkledij hoort enkel thuis in de lessen L.O.
 • Religieuze symbolen horen niet thuis in de school en tijdens buitenschoolse activiteiten.
 • Traditioneel en levensbeschouwelijk gebonden klederdracht hoort in onze school niet thuis, gezien het pluralistisch karakter van de school.
 • Lees ook de aanvullingen op het schoolreglement die je begin september worden bezorgd.
 • De klassenraad beoordeelt tijdens de delibererende klassenraden je houding en je aanwezigheid gedurende het afgelopen schooljaar. Op basis hiervan kan je uitgeschreven worden.
 • Het niet naleven van het schoolreglement kan aanleiding geven tot orde- en tuchtmaatregelen.

9. Evaluatie

FORMATIEF

Formatieve evaluatie wil nagaan welke doelstellingen (eindtermen) je al dan niet reeds bereikt hebt. Zo krijg je eventueel de kans om bepaalde taken en opdrachten te hernemen en om bijkomende uitleg te verkrijgen van je vakleerkracht. De vakleer- kracht haalt uit deze formatieve evaluatie eveneens belangrijke informatie : op die manier kan hij/zij sommige aspecten van het onderwijsproces bijsturen.

Formatieve evaluatie kan via:

 • korte schriftelijke toetsen
 • mondelinge overhoringen
 • observatie door de leerkracht tijdens het maken van taken, het uitvoeren van opdrachten en het oplossen van een probleem.

Heel belangrijk is dat je samen met de leerkracht je fouten analyseert en bespreekt. Evaluatie van vaardigheden komt eveneens aan bod.

SUMMATIEF

Summatieve evaluatie gebeurt na een afgeronde leerperiode en nadat je via formatieve evaluatie de nodige bijsturingen hebt gekregen. Deze vorm van evalueren gebruiken we om uit te maken welk attest en/of welk oriënteringsadvies we je het best kunnen geven.

AFSPRAAK

Elke les bestudeer je de onderwerpen van de vorige les!
Elke vakleerkracht zal bij het begin van elke les wat tijd vrijmaken om controlevraagjes (schriftelijk of mondeling) te stellen i.v.m. de vorige les.

DEELNEMEN AAN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Sommige leerlingen hebben nood aan individuele begeleiding. Voor deze leerlingen werkt de school vormen van individuele ondersteuning uit en ze maakt daarvoor afspraken met de leerlingen en/of de ouders. Van de ouders wordt verwacht dat ze deze individuele begeleiding ondersteunen op een actieve manier.

RAPPORTEN EN OUDERCONTACTEN

Op het H.A.K.B. krijg je 4 rapporten met cijfers voor dagelijks werk en 2 rapporten met cijfers voor examens.
Om een A-attest te behalen moet de leerling 50% behalen op elk vak afzonderlijk. De eindbeslissing ligt bij de delibererende klassenraad.
Elke leerkracht evalueert eveneens vakoverschrijdende attitudes en vaardigheden.

Een overzicht van de rapporten en de oudercontacten wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld.
Het rapport wordt door de ouders afgehaald tijdens het oudercontact. De ouders en de school kunnen zelf op eigen initiatief bijkomende individuele oudercontacten voorstellen. Dit kan na telefonisch contact. Wij vragen van de ouders een minimum aan betrokkenheid tijdens oudercontacten, infoavonden, schoolrestaurants, quizavonden en dies meer.

BETWISTING EINDBESLISSING

Als je ouders niet akkoord gaan met de beslissing van de delibererende klassenraad kunnen zij uiterlijk op de derde werkdag na de uitdeling van de rapporten in een persoonlijk onderhoud met de directeur of zijn afgevaardigde hun bezwaren kenbaar maken.
Het vervolg van de betwistingsprocedure kan je lezen in het studie-, orde- en tuchtreglement.

10. Schoolraad

De schoolraad waarin ouders, leerlingen, leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap samen met de directie het beleid van de school bepalen, vergadert driemaal per jaar. In september, maart en juni. Ouders kunnen het verslag van de vergadering inkijken op het schoolsecretariaat, opvragen via mail of vragen het verslag met de leerling mee te geven.